Ammattilaisille

Psykoterapiamuotojen integroinnin malleja

Integratiivisen psykoterapiaotteen kehittymisen taustalla on yritystä luoda synteesiä erilaisten teoreettisten käsitteiden sekä kliinisten interventioiden välille ja löytää juuri kyseistä potilasta parhaiten auttava kombinaatio. Kyse on integratiivisen psykoterapeutin mielessä tapahtuvasta, työskentelyä ohjaavasta prosessista, jonka tavoitteena on hoidon tuloksellisuuden parantaminen asiakkaan yksilöllisyyden huomioimisen kautta.  On tunnistettavissa neljä erilaista mallia eli yleisen tason tapaa integroida psykoterapian teoriaa ja tekniikkaa. Teorioita voi olla esim. kognitiivinen, psykodynaaminen tai relationaalinen ymmärrys ihmismielestä. Tekniikoita puolestaan voi olla esim. tulkinta, ajattelutapojen muuttaminen, taitojen oppiminen, ehdollistaminen tai tunteiden sanoittaminen.

Yhteisten tekijöiden (common-factor) lähestymistapa on integroinnin muoto, jossa pyritään identifioimaan eri terapiasuuntauksia yhdistävät, yhteiset vaikuttavat tekijät, kuten toivo, hyvä terapeuttinen yhteistyösuhde tai itseymmärryksen lisääminen. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että terapeuttisen muutoksen taustalla on erityisesti näitä eri psykoterapiamuodoille yhteisiä tekijöitä eikä niinkään tiettyyn hoitomuotoon liittyviä erityisiä tekijöitä. Olennaista tässä lähestymistavassa on selvittää, mitkä yhteiset tekijät ovat tärkeimpiä juuri kyseisen yksilön hoidossa. Hoito tähtää maksimoimaan potilaan altistusta näille valituille tekijöille.

Tekniikoiden vapaa valinta (technical eclecticism) on integraation malleista eniten orientoitunut nimenomaan erilaisiin psykoterapeuttisiin tekniikoihin. Mukana on vain vähän teoriaa ihmismielestä tai teoreettisia käsitteitä. Potilaan ominaisuudet ja ongelmat arvioidaan tarkasti, jonka jälkeen hoito räätälöidään tähän yksilölliseen kokonaisuuteen parhaiten auttavista tekniikoista. Tekniikat valitaan kliinisen ja tutkimuksellisen tiedon perusteella riippumatta teoreettisesta viitekehyksestä.

Teoreettinen integraatio on terapeutille kenties vaativin integraation malli. Siinä pyritään huomioimaan eri persoonallisuuden teoriat, psykopatologian mallit, psyykkisen muutoksen mekanismit sekä ympäristölliset, kognitiiviset, motivaatio- ja tunnetekijät. Lähestymistavassa käytetään kyseisten teoreettisten viitekehysten tekniikoita sekä lanseerataan uusia tekniikoita. Teoreettinen integraatio muistuttaa pintapuolisesti tekniikoiden vapaata valintaa, mutta eroaa tästä kuitenkin merkittävästi käsitteiden ja teorian tasolla, joiden perusteella kliiniset strategiat ja tekniikat valitaan. Teoreettisen integraation lähestymistapa tarjoaa laajempaa ja syvempää otetta kliiniseen työhön. Onkin todennäköistä, että terapeutti kykenee arvioimaan ja hoitamaan eri terapeuttisista viitekehyksistä käsin laajempaa valikoimaa psyykkisiä, vuorovaikutuksellisia ja muutosprosessin tasoja.

Assimilatiivinen integraatio on integratiivisen psykoterapian lähestymistavoista tuorein. Siinä eri viitekehysten tekniikoita käytetään toisen viitekehyksen kautta saadun teoreettisen ymmärryksen välineinä. Esimerkiksi psykodynaamisen viitekehyksen terapiassa voidaan käyttää muidenkin viitekehysten tekniikoita ajamaan psykodynaamisia tavoitteita ja poistamaan potilaan ilmiongelmaa.

Kansainvälisyys

Integratiivinen psykoterapia on kiinnostuksen kohteena myös Suomen ulkopuolella.  Teeman ympärillä toimii monia kansalliset rajat ylittäviä yhdistyksiä, jotka järjestävät keskustelufoorumeita, koulutusta ja kongresseja.  Mainitsemisen arvoinen on ainakin Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (S.E.P.I; perustettu 1984). Myös eri maiden yliopistoissa sekä yksityisten koulutustahojen toimesta tarjotaan vaihtelevan pituisia ja sisältöisiä terapiakoulutusohjelmia integratiivisen psykoterapian otsikon alla.

Monet psykoterapialehdet julkaisevat artikkeleita, jotka lisäävät tietoa ja ymmärrystä integratiivisesta psykoterapiasta.  Journal of Psychotherapy Integration on erikoistunut tähän aihepiiriin, ja se on vertaisarvioita hyödyntävä tieteellinen aikakausilehti, jonka julkaisija on S.E.P.I.

Kansainvälisiä linkkejä

http://sepiweb.org

Yhdistyksen sähköpostiosoite: info@integratiivinenpsykoterapia.fi.