Asiakkaille

Mitä on integratiivinen psykoterapia?

Integratiivinen lähestymistapa psykoterapiassa on ennen kaikkea ajattelutapa ja työskentelyorientaatio, ei yhtenäinen teoriasuuntaus tai psykoterapiatekniikka. Integratiivisesti työskentelevä psykoterapeutti mieltää, että psyykkisiä ilmiöitä on hyödyllistä tarkastella monesta eri näkökulmasta. Lähestymistavassa pyritäänkin vertailemaan ja yhdistämään sitä tietoa ja ymmärrystä, jota psykoterapian eri teoriaperinteet (esimerkiksi psykoanalyyttinen ja kognitiivinen suuntaus) ja psykoterapiatutkimus ovat tuottaneet tehokkaasta ja toimivasta psykoterapiasta. Psykoterapiasta tiedetään olevan selvää hyötyä suurimmalle osalle asiakkaista, mutta eri psykoterapiasuuntausten vaikuttavuuksissa ei ole toistaiseksi löydetty selkeitä eroja. Integratiivinen psykoterapia painottaakin eri suuntauksille yhteisiä muutosta tuovia tekijöitä, kuten hyvää yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä.

Kenelle integratiivinen psykoterapia sopii?

Tutkimusten perusteella tiedetään, että erilaiset asiakkaat tarvitsevat erilaista psykoterapiaa ja siksi integratiivisessa psykoterapiassa on tärkeää huomioida yhteisten tekijöiden lisäksi myös asiakkaan yksilölliset ominaisuudet. Integratiivisessa psykoterapiassa asiakas ja terapeutti neuvottelevat yhdessä asiakkaan yksilöllisistä tavoitteista ja hänelle soveltuvista työtavoista. Myös psykoterapian pituudesta ja tiheydestä sovitaan asiakaskohtaisesti. Integratiivisesti työskentelevä terapeutti käyttää terapiamenetelmiä teoreettisesti perustellusti ja joustavasti asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Tärkeää on myös terapeutin pyrkimys asettua vuorovaikutukseen sellaisella tavalla, joka on asiakkaan persoonallisuuden, toimintatyylin ja terapian vaiheen perusteella tarkoituksenmukainen.  Myös potilaan läheisiä ja verkostoa voidaan tavata osana psykoterapiaa.

Mihin integratiivisella psykoterapialla pyritään ja miten se auttaa?

Integratiivinen psykoterapia tähtää asiakkaan psyykkisen hyvinvoinnin lisääntymiseen ja toimintakyvyn parantumiseen. Yleisenä tavoitteena on asiakkaan elämässä toistuvien oireiden ja ongelmien poistuminen, lieventyminen tai uudenlaisen suhteen muodostuminen ongelmallisiksi koettuihin asioihin. Näitä tavoitteita kohti päästään terapiassa erityisesti itseymmärryksen lisääntymisen ja tunteiden säätelyn kehittymisen myötä. Koska ihmisen suhtautuminen itseensä ja muihin perustuu siihen, mitä hän on aikaisemmissa vuorovaikutussuhteissaan oppinut, on usein tärkeää tunnistaa ja tutkia asiakkaan kokemuksia sekä nykyisissä ihmissuhteissa että menneisyydessä ja myös niitä kokemuksia, joita herää vuorovaikutuksessa terapeutin kanssa. Integratiivisen psykoterapian yleisimpiä työtapoja ovatkin asiakkaan mielenliikkeiden havainnoiminen ja tutkiminen sekä uusien toimintatapojen kokeileminen ja omaksuminen yhteistyössä terapeutin kanssa. Tähän liittyen terapeutit voivat käyttää erilaisia terapeuttisia tekniikoita, kuten harjoituksia tai kotitehtäviä asiakkaan tarpeista ja omista lähtökohdistaan riippuen.

Integratiivinen psykoterapia Suomessa

Integratiivista psykoterapeuttikoulutusta on järjestetty Suomessa yliopistollisena erikoispsykologikoulutuksena vuodesta 1997. Tässä koulutuksessa on painotuksena edellä kuvattu kehityksellinen näkökulma psyykkisten ongelmien ymmärtämisessä sekä asiakkaan ja terapeutin välisen yhteistyösuhteen keskeinen merkitys terapian tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Lisäksi osa Suomessa nykyään vallalla olevista psykoterapiasuuntauksista on jo itsessään integratiivisia eli niissä on yhdistelty elementtejä eri suuntauksista (esimerkiksi kognitiivis-analyyttinen terapia). On myös yleistä, että terapeutit, joilla on useamman eri psykoterapiasuuntauksen osaamista, tekevät työtään integratiivisesti. Oleellisimpana integratiivisen psykoterapeutin ominaisuutena voidaan pitää integratiivista asennoitumista, joka tarkoittaa avoimuutta ja joustavuutta suhteessa eri psykoterapiateorioihin ja työtapoihin sekä vapautta koulukuntaisesta ajattelusta.